2.1 Organisationsplan

Tydliggörande av organisation och ledning för att beskriva vem som gör vad och hur samtliga funktioner samverkar med varandra. En medarbetares ansvar måste kopplas till medarbetarens befogenheter, dvs rätt att vidta de åtgärder som krävs för att kunna ta ansvaret.

En organisationsbeskrivning innehåller organisationens alla olika funktioner. Den behöver varken vara krånglig, lång eller ritad som en skiss. Den skall tydliggöra organisation och ledning för att beskriva vem som gör vad och hur samtliga funktioner samverkar med varandra. En organisation kan vara indelad i avdelningar såsom Inköp, Ekonomi, Verkstad och Försäljning. En avdelning kan i sin tur vara indelad i underavdelningar, exempelvis så kan det i avdelningen Ekonomi finnas en Personalavdelning och en Redovisningsavdelning.

Det bidrar med trygghet och översikt att tydlig beskriva vem som gör vad. Med en utförlig arbetsbeskrivning blir det enkelt att rekrytera nyanställda och tillsätta vikarier vid behov.

Beskrivningen behöver varken vara krånglig eller lång. Det räcker med lista enligt det exempel du hittar nedan.

Förslag

Namn: Mårten Johansson
Funktion: Tekniker
Huvuduppgift och syfte med tjänsten: Att utföra service, reparationer och felsökning enligt arbetsorder
Ansvar: AC och MAB
Befogenheter: Har kontakt med kunder. Hanterar reklamationer
Begränsningar och relationer: Direkt underställd VD och är inför denna ansvarig för tolkning och utförande av sina arbetsuppgifter med dess befogenheter och kontakter. Samarbetar med samtliga i företaget. Operativ Brandskyddsansvarig.
Delegering: Ingen
Ställföreträdare: Per Johansson. Vid sjukdom inhyrs ersättare från konsultbyrå MAX-Kompetens.