4.1.3.2 SBA – Brandskyddsorganisationen

Brandskyddsorganisationen är de personer i din verksamhet som handlägger, planerar, utför och följer upp verksamhetens brandskyddsarbete.

Personerna i brandskyddsorganisationen ska ha tydligt definierade befogenheter och arbetsuppgifter i sin funktion, så att de ska kunna verka utan osäkerhet om vad de har ansvar att utföra.

Även om VD har huvudansvaret för brandskyddet är det ofta praktiskt att det operativa arbetet omkring det systematiska brandskyddsarbetet är delegerat för att arbetsbördan skall vara rimlig. En tydlig brandskyddsorganisation enligt detta avsnitt gör att ingenting glöms och alla delar blir omhändertagen.

Fyll i alla fält. Nedan ser du exempel på hur ansvarsuppgifterna kan fördelas på de olika områden:

Huvudansvarig brandskyddsarbete
Per Johansson
Ansvarsuppgifter: VD huvudansvarig

Brandskyddsansvarig
Mårten Johansson
Ansvarsuppgifter:

 • Planera, fördela och samordna brandskyddsarbetet.
 • Underhålla/uppdatera dokumentationen.
 • Planera samt genomföra brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar.
 • Samverka med brandförsvaret och andra myndigheter.
 • Sammanställa rapporter inför brandsyn och rapportera till VD.
 • Delta vid regelbunden brandsyn

Brandskyddskontrollanter
Stig Olsson, huvudskyddsombud
Lena Pärsson, skyddsombud
Peter Jönsson, underhållsavdelning

Ansvarsuppgifter

 • Genomföra kontroller enligt kontrollplan inom ramen för kompetens
 • Rapportera fel och brister till brandskyddsansvarig

Anläggningsskötare Brandlarm
Peter Jönsson, underhållsavdelingen

Ansvarsuppgifter

 • Löpande drift av brandlarmanläggning
 • Hantering brandlarm och fellarm
 • Tar aktivt del i företagets brandskyddsverksamhet
 • Kännedom om brandrisker och brandförebyggande åtgärdar

Föreståndare brandfarlig vara
Lena Pärsson

Ansvarsuppgifter

 • Har kunskap och tar ansvar för brandfarliga varor.
 • Har kännedom om risker och hur brandfarliga produkterna skall hanteras.
 • Skyltar och märker upp brandfarliga varor och områden.
 • Ansvaret för förvaring av brandfarliga varor
 • Kontakt med tillsyn och myndigheter

Utfärdare Heta arbetstillstånd
Stig Olsson

 

 

Behöver någon i din brandskyddsorganisation utbildning?