4.1.3.3 SBA – Utbildning och övning

Tänk på att utbildningarna och träningen i brandskydd är både praktiska och teoretiska. Brandskyddsutbildningen ger kunskap om ex. brandskydd, lagar och föreskrifter på arbetsplatsen och finns på olika nivåer.

 

Personal i brandskyddsorganisationen skall ha rimliga kunskaper för att kunna bedriva sin del av brandskyddsarbetet.

Börja med att formulera de olika delarna av träningsupplägget. På nästa formulär har du en blankett som du använder för att få översikt över vilka utbildningar som är genomförde och vilka som behövs i framtiden.

Träningsupplägget kan se ut som följande:

Utbildning för all personal
Alla anställda skall ges en utbildning i allmän brandkunskap (BKA) om 4 timmar, varav minst en timma skall bestå av praktisk brandsläckning. Vart fjärde år skall utbildningen återkomma. Uppföljning skall ske en gång varje år. Utbildningen dokumenteras i kompetensmatrisen kap 6.1.
Efter utbildningen skall personalen:

  • Kunna identifiera möjliga brandrisker.
  • Känna till hur utrymning från byggnader sker.
  • Kunna larma räddningstjänsten.
  • Kunna förhindra brandspridning.
  • Kunna handha släckutrustning.

Utbildning för nyanställda och vikarier
Innan nyanställda och vikarier hinner gå brandskyddsutbildningen skall de bli informerade om:

  • Utrymningsvägar och utrymningsplaner.
  • Släckutrustning (placering, användningsområde, enkelt handhavande).
  • Brandspridning (brandcellsgränser, ”stäng dörren efter dig”).
  • Larmrutiner (112)

Utrymningsövning
En utrymningsövning skall genomföras 1 ggr/år. Övningen kan med fördel planeras och utföras i samråd med Räddningstjänsten.

Behöver du utbildning?Välj bland nedan utbildningar.