4.1.3.4 SBA – Brandskyddsregler

Brandskyddsreglerna skall klargöra vad som är tillåtet och inte tillåtet i din verksamhet i syfte att förhindra uppkomst och spridning av brand. Det är lämpligt att utforma reglerna, rutinerna och instruktionerna baserat på de risker som identifieras vid riskinventeringen avsnitt 4.1.3.6.

Eftersom fastighetsägare och verksamhetsutövare har det yttersta ansvaret för brandskyddet, är det lämpligt att upprätta ett eget regelverk kring brandskyddet.. Beroende på er verksamhet är behovet av interna rutiner och instruktioner för moment som anses som brandrisker olika,

Det är inte så krångligt. Här ser du ett exempel,

Rökning
Rökning sker endast utomhus.

Heta arbeten
Vid heta arbeten skall tekniker vara certifierad för att utföra heta arbeten. Brandskyddsansvarig skall dokumentera och godkänna att arbetet utförs.

Hantering av öppen låga
Hantering av öppen låga får endast ske i anvisade lokaler.

Hantering av brandfarliga varor
Brandfarliga varor skall förvaras i enligt våra anvisningar.

Hantering av brandfarliga varor
För att undvika brand skall det vara ordning och reda (städad miljö) i lokalerna och mängden brännbart material skall minimeras.