4.1.3.5 SBA – Byggnadsteknisk brandskydd

Byggnadstekniska brandsyn är skadebegränsande åtgärder innan olycka.

 

Utgångspunkten för ett byggnadstekniskt brandskydd är att verksamhetens byggnaden är utformat med ett sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Brandskyddets utformning förutsätter att brand kan uppkomma och att skyddets robusthet ska utformas så att inte hela eller delar av skyddet slås ut av enskilda händelser.

Brandskyddskontroll
Brandskydd skall kontrolleras med jämna mellanrum enligt kontrollplan och utförs lämpligen i samband med ordinarie internkontroll av arbetsmiljön. Vid brandskyddskontrollerna används kontrollblad med ett antal säkerhetspunkter som skall kontrolleras.

Tillbudsrapportering
Brand- och olyckstillbud som inträffar skall dokumenteras på blankett 1.1 och rapporteras till den brandskyddsansvarige.

Uppföljning
En gång om året skall dokumentationen för det systematiska brandskyddsarbetet kontrolleras i sin helhet. Detta görs för att säkerställa dess riktighet samt ger möjlighet till att följa upp ansvarsområden, utbildningar och kontroller. Den årliga uppföljningen skall sammanställas inför företagsledningens sammanträde samt inför räddningstjänstens tillsyn av brandskyddet.

Så här kan du fylla i blanketten:

Verksamhetsbeskrivning
Vi bedriver bilverkstad med service och reparationer av fordon, försäljning av reservdelar och däck. Vi hanterar brandfarligt material och kemikalier enl. vår beskrivning i avsnitt 4.2.

Byggnadsteknisk beskrivning
Brandskyddsdokumentation (enligt Boverkets Byggregler) finns upprättad och förvaras i bolagspärmen.

Utrymningsplaner
Utrymningsplaner finns uppsatta. Utrymningsplanerna redovisar nödutgångar, utrymningsvägar, släckutrustning och larm knappar.

Brandcellsgräns
Dörrar i brandcellsgränser stängs helt och inga hål är tagna i brandcellgräns.