4.1.3.7 SBA – Larmrutiner

Rutinen innebär två saker.

 1. att veta vad man säger vid samtal till SOS Alarm och varför man ringer dit.
 2. att all personal har kännedom om det fysiska larmet i lokalen och des funktion.
 3. all all personal vet hur man hanterar en olyckssituation.

Vid olycka kan panik lätt uppstå. Därför är det viktigt både att ha kontroll på det fysiska larm i lokalen. Samt kunskap om vad som skall uppges om räddningstjänsten skall larmas på 112.

 • All personal skall ha kännedom om larmrutiner och larmens funktion.
 • Larmrutinerna skall följas och larmet skall testas regelbundet.
 • Var och en ansvarar för att fönster och dörrar till tjänsterummet är stängda och låsta när man lämnar arbetsplatsen för dagen.
 • Den som lämnar kontoret efter stängningstid förvissar sig om att inte någon kollega är kvar. (OBS” Gäller även lunchtid)

Den kan se ut enligt följande:

 • All personal skall ha kännedom om larmrutiner och larmens funktion.
 • Larmrutinerna skall följas och larmet skall testas regelbundet.
 • Var och en ansvarar för att fönster och dörrar är stängda och låsta när man lämnar arbetsplatsen för dagen.
 • Den som lämnar arbetsplatsen efter stängningstid förvissar sig om att inte någon kollega är kvar. (OBS” Gäller även lunchtid

Räddningstjänsten larmas via larmnummer 112. Bevara lugnet och uppge därefter följande:

 • Ditt namn
 • Företagets namn och adress.
 • Tala om vad du vet om det inträffade.
 • Om det finns några skadade eller speciella risker.
 • Meddela om/var någon möter upp räddningstjänsten.
 • Ange ditt telefonnummer.

1.1  Fördela arbetsuppgifter

Enhetschefen fördelar arbetsuppgifterna och ger besked om vem som ger ut information både internt och externt.

1.2  Berörda kontaktas

Anhöriga till den drabbade kontaktas av utsedd person.

1.3  Intern information

Viktigast med all information är att den behandlas lika. Samma information ska ges oavsett vem som ger den eller till vem. Allt annat förorsakar endast förvirring. Det är därför som det är av största vikt att all information ges av en person, eller att de som ger den har pratat sig samman innan informationen ges ut.

 1. Först informeras de närmaste arbetskamraterna
 2. Sedan informeras personalen i sin helhet

1.4  Extern information
På samma sätt som vid intern information gäller här att all information ges på ett likformigt sätt. Det bästa är om en person utses till att sköta all extern information och att alla hänvisar till denna person.

1.5  Anmäl arbetsskada, olycka

Anmälan om arbetsskada ska göras i blankett 1.1. avvikelseshantering. Allvarliga olyckor, tillbud och arbetsskador ska anmälas till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket via deras gemensamma formulär www.anmalarbetsskada.se.

1.6  Krisstöd

Efter en händelse är det viktigt att prata ut om det som hänt. Nivån på och omfattningen av samtalen bestäms av enhetschefen. Det kan röra sig om allt från kamratstöd till avlastande samtal med experter.

2      Checklista vid planering av första hjälpen och krisstöd

2.1  Riskbedömning

Vilka risker finns på arbetsplatsen?

 • Varje arbetsplats ska göra en bedömning av vilka risker för ohälsa och olycksfall som finns i arbetet utifrån verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.
 • Risker vägas in som t.ex. hot och våld eller sjukdom hos medarbetare som kan ge akuta, livshotande tillstånd, t.ex. diabetes, epilepsi eller allergi.
 • Ensamarbete
 • Statistik över inträffade arbetsskador och tillbud kan vara till hjälp vid riskbedömningen.

2.2  Planering

Vad behöver göras efter en olycka eller allvarlig händelse?

 • Vem ger första hjälpen?
 • Vem tillkallar ambulans eller kontaktar sjukvård?
 • Vem tar hand om dem som varit med vid händelsen?
 • Vem kontaktar anhöriga?
 • Vem ger information om händelsen?
 • Vem ser till att krisstöd ordnas?

2.3  Utrustning

Gå igenom utrustningen.

 • Finns allt och är det fräscht?
 • Vem sköter om utrustningen?
 • Finns det tillräckligt med ögon- och nödduschar?
 • Fungerar ögon- och nödduschar?

2.4  Information och utbildning

Känner alla till hur första hjälpen och krisstöd är ordnat på arbetsplatsen?

 • Vet alla vad de ska göra?
 • Vilka kan ge första hjälpen och har de tillräcklig utbildning?
 • Finns en plan för att hålla deras kunskap aktuell?
 • Utförs praktiska övningar?
 • Vet chefer och arbetsledare hur de bedömer behovet av krisstöd och hur de ordnar det?
 • Finns väl synliga anslag med information om hur första hjälpen och krisstöd är ordnat?
 • Är rutinen för första hjälpen och krisstöd spriddbland medarbetare och chefer?