4.2.1 Miljöutredning – Rutinbeskrivning, Hantering av avfall och kemikalier

Verkstaden ska kunna uppvisa att de lever upp till miljölagstiftningen. Till exempel hur den hanterar avfall och kemikalier.

Att ha de kemiska riskerna under kontroll är en del av arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön.

  • Arbetet ska planeras så att exponeringen för farliga ämnen minimeras. För cirka 400 ämnen finns det hygieniska gränsvärden. Är halterna lägre än det hygieniska gränsvärdet anses en person skyddad mot skador även vid långvarig exponering. Känner man inte till exponeringen eller misstänker luftföroreningar ska mätningar och utredningar genomföras.
  • De som arbetar med farliga ämnen ska få instruktioner om hur de ska arbeta säkert. Vid särskilt farligt arbete i slutna utrymmen krävs skriftligt arbetstillstånd. För vissa ämnen krävs särskilt tillstånd från Arbetsmiljöverket.
  • Förteckning över hälso- eller brandfarliga kemiska produkter, märkning och säkerhetsdatablad ska finnas i de flesta fall (kommer i nästa avsnitt)

Rutinbeskrivning av hantering av avfall och kemikalier:

För att kunna välja rätt skyddsåtgärder och planera nödlägesberedskapen utför vi en riskbedömning enl. arbetsmiljölagen och lagen om kemiske arbetsmiljörisker.

Spillolja, oljefilter, bilbatterier, sprayburkar samt slam- och oljerester hanteras som farligt avfall. Allt avfall som uppkommer, både farligt och övrigt avfall, sortera vi och återvinner. Avfallet förvarar vi så att det inte riskerar att läcka ut. Vi har tydligt uppmärkta behållare så att alla kan se att det är farligt avfall.

Vår entreprenör som hämtar vårt farliga avfall har tillstånd för att köra det. Vi kör inte själv till avfallsanläggning med farligt avfall.

Vår golvbrunnar är anslutna till en oljeavskiljare. Vi kontrollera och tömmer den ca. Vart 2 månad. Vi besiktigar olje avskiljer vart 5-år.

Vatten från golvskurmaskiner, däcktvättmaskiner och motortvätt samlas upp och lämnas som avfall.

Flytande kemiska produkter förvarar vi i kemskåp i seperat lokal. På arbetsplatsen förvaras de i ett uppsamlingstråg. Säkehetsdatablad finns i pärm bredvid kemskåp. Vi har god ordning vid förvaringsplatsen och har behållarna märkta me