4.2.4.1 Miljöutredning – Besiktningsprotokoll oljeavskiljare

Du skall kontrollera att oljeavskiljaren är rätt dimensionerad utifrån din verksamhet. Fastighetsägare/ verksamhetsutövare ska föra journal över utförda kontroller, underhåll och tömningar. Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för att en oljeavskiljare finns installerad.

Avtal gärna med fastighetsägaren  där det tydliggörs vem som ansvarar för vad.  Fastighetsägaren kan bli skadeståndsskyldig vid stopp/skada i det kommunala avloppsnätet om skadan kan härledas till utsläpp från fastigheten.

 

Enligt Miljöbalken Kap. 2 allmänna hänsynsregler anges det att verksamheter som hanterar olja/petroleumprodukter har krav på oljeavskiljare om verksamheten har avlopp. Oljeavskiljare krävs för att minska utsläpp av olja förorenat vatten vid verksamheter där det finns risk för spill och utsläpp av oljeprodukt.

Använd skemat som finns. Tömning ska genomföras minst en gång per år. Systemet kommer påminna dig när det är dags att tömma och dokumentera tömningen igen.