6.2.3 Policy – Diskriminering

Verkstaden ska ha ett dokumenterat regelverk hur företaget och personalen förhåller sig till etik och moral. Det skall dokumenteras hur och när användandet av publika medier på arbetstid ska/får ske. Ledningen ska säkerställa att könsrelaterade diskrimineringar ej förekommer. I dokumenten ska det framgå var gränsen går att använda sig av företagets namn i sociala medier i och utanför arbetstid. Branschen rekommenderar att privata telefoner endast används på raster och icke arbetstid. Skriv gärna ut era policys och spara i pärm nr 6: Personalpärm. Varje enskild anställd skall signera ett exemplar av bolagets policy vid anställning.

Alla anställda behandlas lika med rättvisa och respekt, oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning, handikapp, politisk åsikt eller ställning inom företaget.
Alla är lika värda. Allas synpunkter och åsikter respekteras. Vi arbetar för allas inflytande och delaktighet. Vi arbetar för jämställdhet i företaget, både vad gäller kön och ålder. Kränkande behandling ska alltid anmälas till VD.