6.2.6 Policy – Arbetsmiljö

Verkstaden ska ha ett dokumenterat regelverk hur företaget och personalen förhåller sig till etik och moral. Det skall dokumenteras hur och när användandet av publika medier på arbetstid ska/får ske. Ledningen ska säkerställa att könsrelaterade diskrimineringar ej förekommer. I dokumenten ska det framgå var gränsen går att använda sig av företagets namn i sociala medier i och utanför arbetstid. Branschen rekommenderar att privata telefoner endast används på raster och icke arbetstid. Skriv gärna ut era policys och spara i pärm nr 6: Personalpärm. Varje enskild anställd skall signera ett exemplar av bolagets policy vid anställning.

Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. 

 • Vi följer kvartalsvis upp på vårt systematiska arbetsmiljöarbete på ledningens genomgång.
 • vi har ett tydligt och synligt ledarskap med respekt och omsorg om varje
  medarbetare, 
 • arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör, 
 • chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö, 
 • alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert och hälsosamt. Vi informerar om risker i verksamheten och informera arbetstagaren om risker i arbetet,
 • vi vidtar de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats,
  alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras på vår avvikelsesrapport 1.1 och utreds så att vi kan vidta åtgärder, 
 • vi strävar efter att var och en får kompetensutveckling som syftar till yrkesmässig utveckling och främjar en hälsosam arbetsmiljöEx